καλούμενον
Englishman's Concordance
καλούμενον (kaloumenon) — 11 Occurrences

Luke 6:15 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν
NAS: and Simon who was called the Zealot;
KJV: and Simon called Zelotes,
INT: Simon who [was] called Zealot

Luke 19:29 V-PPM/P-ANS
GRK: ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν
NAS: the mount that is called Olivet,
KJV: the mount called [the mount] of Olives,
INT: mount called of Olives he sent

Luke 21:37 V-PPM/P-ANS
GRK: ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν
NAS: on the mount that is called Olivet.
KJV: the mount that is called [the mount] of Olives.
INT: mount called of Olives

Luke 22:3 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην ὄντα
NAS: into Judas who was called Iscariot,
INT: Judas who is called Iscariot being

Luke 23:33 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ
NAS: to the place called The Skull,
KJV: which is called Calvary,
INT: place called The Skull there

Acts 1:23 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν ὃς
NAS: two men, Joseph called Barsabbas (who
KJV: two, Joseph called Barsabas, who
INT: Joseph called Barsabbas who

Acts 15:22 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰούδαν τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ
NAS: Judas called Barsabbas,
INT: Judas called Barnabas and

Acts 15:37 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν καλούμενον Μάρκον
NAS: to take John, called Mark, along
KJV: John, whose surname was Mark.
INT: John called Mark

Acts 27:8 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας
NAS: to a place called Fair
KJV: place which is called The fair
INT: a place certain called Fair Havens

Acts 27:16 V-PPM/P-ANS
GRK: τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα ἰσχύσαμεν
NAS: of a small island called Clauda,
KJV: island which is called Clauda,
INT: a certain having been leeward called Cauda we were able

Revelation 16:16 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραϊστί Ἃρ
NAS: which in Hebrew is called Har-Magedon.
KJV: a place called in the Hebrew tongue
INT: place which is called in Hebrew Har

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page