κατασκευαζομένης
Englishman's Concordance
κατασκευαζομένης (kataskeuazomenēs) — 1 Occurrence

1 Peter 3:20 V-PPM/P-GFS
GRK: ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς
NAS: of Noah, during the construction of the ark,
KJV: while the ark was a preparing, wherein
INT: [the] days of Noah [while was] being prepared [the] ark into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page