κατηγορείτωσαν
Englishman's Concordance
κατηγορείτωσαν (katēgoreitōsan) — 1 Occurrence

Acts 25:5 V-PMA-3P
GRK: ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν αὐτοῦ
NAS: the man, let them prosecute him.
KJV: go down with [me], and accuse this
INT: man wrong let them accuse him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page