κατειχόμεθα
Englishman's Concordance
κατειχόμεθα (kateichometha) — 1 Occurrence

Romans 7:6 V-IIM/P-1P
GRK: ἐν ᾧ κατειχόμεθα ὥστε δουλεύειν
NAS: to that by which we were bound, so
KJV: wherein we were held; that
INT: in which we were held so that should serve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page