κατεργαζομένου
Englishman's Concordance
κατεργαζομένου (katergazomenou) — 1 Occurrence

Romans 2:9 V-PPM/P-GMS
GRK: ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν
NAS: soul of man who does evil, of the Jew
KJV: of man that doeth evil,
INT: of man that produces evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page