κατεσκεύασεν
Englishman's Concordance
κατεσκεύασεν (kateskeuasen) — 1 Occurrence

Hebrews 11:7 V-AIA-3S
GRK: βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς
NAS: in reverence prepared an ark
KJV: moved with fear, prepared an ark
INT: seen having been moved with fear prepared an ark for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page