κατεσκευασμένων
Englishman's Concordance
κατεσκευασμένων (kateskeuasmenōn) — 1 Occurrence

Hebrews 9:6 V-RPM/P-GMP
GRK: δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἰς μὲν
NAS: have been so prepared, the priests
KJV: were thus ordained, the priests went
INT: moreover thus having been prepared into indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page