καθαρίζεται
Englishman's Concordance
καθαρίζεται (katharizetai) — 1 Occurrence

Hebrews 9:22 V-PIM/P-3S
GRK: αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν
NAS: [say], all things are cleansed with blood,
KJV: by the law purged with blood;
INT: blood all things are purified according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page