καθαρίζετε
Englishman's Concordance
καθαρίζετε (katharizete) — 3 Occurrences

Matthew 10:8 V-PMA-2P
GRK: ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε
NAS: [the] dead, cleanse [the] lepers,
KJV: the sick, cleanse the lepers,
INT: raise lepers cleanse demons cast out

Matthew 23:25 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν
NAS: hypocrites! For you clean the outside
KJV: for ye make clean the outside
INT: hypocrites for you cleanse the outside

Luke 11:39 V-PIA-2P
GRK: τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ δὲ
NAS: you Pharisees clean the outside
KJV: Pharisees make clean the outside
INT: of the dish you cleanse and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page