κηρύσσετε
Englishman's Concordance
κηρύσσετε (kēryssete) — 1 Occurrence

Matthew 10:7 V-PMA-2P
GRK: πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι
NAS: And as you go, preach, saying,
KJV: And as ye go, preach, saying,
INT: Going and proclaim saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page