κηρύσσων
Englishman's Concordance
κηρύσσων (kēryssōn) — 13 Occurrences

Matthew 3:1 V-PPA-NMS
GRK: ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ
NAS: came, preaching in the wilderness
KJV: the Baptist, preaching in
INT: the Baptist proclaiming in the

Matthew 4:23 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: in their synagogues and proclaiming the gospel
KJV: and preaching the gospel
INT: of them and proclaiming the gospel

Matthew 9:35 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: in their synagogues and proclaiming the gospel
KJV: and preaching the gospel
INT: of them and proclaiming the gospel

Mark 1:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
NAS: in the wilderness preaching a baptism
KJV: and preach the baptism
INT: wilderness and proclaiming [a] baptism of repentance

Mark 1:14 V-PPA-NMS
GRK: τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: into Galilee, preaching the gospel
KJV: Galilee, preaching the gospel
INT: Galilee proclaiming the gospel

Mark 1:39 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς
NAS: Galilee, preaching and casting
KJV: And he preached in their
INT: And he was going preaching in the

Luke 3:3 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
NAS: the Jordan, preaching a baptism
KJV: Jordan, preaching the baptism
INT: the Jordan proclaiming [the] baptism of repentance

Luke 4:44 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς
NAS: So He kept on preaching in the synagogues
INT: And he was preaching in the

Luke 8:1 V-PPA-NMS
GRK: καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος
NAS: to another, proclaiming and preaching
KJV: village, preaching and
INT: and village by village preaching and proclaiming the good news

Luke 8:39 V-PPA-NMS
GRK: τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν
NAS: he went away, proclaiming throughout
KJV: he went his way, and published throughout
INT: the city proclaiming all that had done

Acts 20:25 V-PPA-NMS
GRK: οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: I went about preaching the kingdom,
KJV: I have gone preaching the kingdom
INT: whom I have gone about proclaiming the kingdom

Acts 28:31 V-PPA-NMS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: preaching the kingdom of God
KJV: Preaching the kingdom of God,
INT: proclaimng the kingdom

Romans 2:21 V-PPA-NMS
GRK: διδάσκεις ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν
NAS: yourself? You who preach that one shall not steal,
KJV: thyself? thou that preachest a man should
INT: do you teach you who proclaim not to steal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page