κηρύσσοντας
Englishman's Concordance
κηρύσσοντας (kēryssontas) — 1 Occurrence

Acts 15:21 V-PPA-AMP
GRK: πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
NAS: those who preach him, since he is read
KJV: city them that preach him,
INT: city those proclaiming him has

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page