κεκοπιάκασιν
Englishman's Concordance
κεκοπιάκασιν (kekopiakasin) — 1 Occurrence

John 4:38 V-RIA-3P
GRK: κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς
NAS: others have labored and you have entered
KJV: labour: other men laboured, and ye
INT: have toiled others have toiled and you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page