λαλῶν
Englishman's Concordance
λαλῶν (lalōn) — 16 Occurrences

Luke 5:4 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς
NAS: He had finished speaking, He said
KJV: he had left speaking, he said
INT: moreover he ceased speaking he said to

John 4:26 V-PPA-NMS
GRK: εἰμι ὁ λαλῶν σοι
NAS: said to her, I who speak to you am
KJV: unto her, I that speak unto thee am
INT: am [he] who am speaking to you

John 7:18 V-PPA-NMS
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν
NAS: He who speaks from himself seeks
KJV: He that speaketh of himself
INT: from himself speaks the glory

John 9:37 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ
NAS: seen Him, and He is the one who is talking with you.
KJV: it is he that talketh with thee.
INT: and he who speaks with you

Acts 6:13 V-PPA-NMS
GRK: οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ
NAS: man incessantly speaks against this
KJV: ceaseth not to speak blasphemous words
INT: not does cease speaking words against

Acts 7:44 V-PPA-NMS
GRK: διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωυσῇ
NAS: just as He who spoke to Moses
KJV: he had appointed, speaking unto Moses,
INT: commanded he who spoke to Moses

Acts 10:7 V-PPA-NMS
GRK: ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ φωνήσας
NAS: the angel who was speaking to him had left,
KJV: which spake unto Cornelius
INT: angel who spoke to him having called

1 Corinthians 12:3 V-PPA-NMS
GRK: πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ
NAS: one speaking by the Spirit
KJV: that no man speaking by the Spirit
INT: [the] Spirit of God speaking says accursed [is]

1 Corinthians 14:2 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ
NAS: For one who speaks in a tongue
KJV: For he that speaketh in an [unknown] tongue
INT: the [one who] indeed speaks with a tongue not

1 Corinthians 14:4 V-PPA-NMS
GRK: λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν
NAS: One who speaks in a tongue edifies
KJV: He that speaketh in an [unknown] tongue
INT: He that speaks with a tongue himself

1 Corinthians 14:5 V-PPA-NMS
GRK: ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς
NAS: than one who speaks in tongues,
KJV: than he that speaketh with tongues,
INT: than he that speaks with tongues except

1 Corinthians 14:6 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί ὑμᾶς
NAS: I come to you speaking in tongues,
KJV: unto you speaking with tongues, what
INT: you with tongues speaking what you

1 Corinthians 14:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ
NAS: a barbarian, and the one who speaks will be a barbarian
KJV: and he that speaketh [shall be] a barbarian
INT: and he that speaks for me

1 Corinthians 14:13 V-PPA-NMS
GRK: Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω
NAS: Therefore let one who speaks in a tongue
KJV: Wherefore let him that speaketh in an [unknown] tongue
INT: Therefore he that speaks with a tongue let him pray

2 Peter 3:16 V-PPA-NMS
GRK: πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς
NAS: [his] letters, speaking in them of these things,
KJV: all [his] epistles, speaking in them
INT: all [his] letters speaking in them

Revelation 21:15 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ
NAS: The one who spoke with me had a gold
KJV: And he that talked with me
INT: And the [one] speaking with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page