λαλοῦντος
Englishman's Concordance
λαλοῦντος (lalountos) — 17 Occurrences

Matthew 9:18 V-PPA-GMS
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ
NAS: While He was saying these things
KJV: While he spake these things unto them,
INT: These things of him as he is speaking to them behold

Matthew 12:46 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις
NAS: While He was still speaking to the crowds,
KJV: he yet talked to the people, behold,
INT: But while yet he was speaking to the crowds

Matthew 17:5 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη
NAS: While he was still speaking, a bright
KJV: While he yet spake, behold, a bright
INT: While yet he was speaking behold a cloud

Matthew 26:47 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: he yet spake, lo, Judas,
INT: yet of him as he is speaking behold Judas

Mark 5:35 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ
NAS: While He was still speaking, they came
KJV: he yet spake, there came from
INT: [While] yet of him he is speaking they come from

Mark 14:43 V-PPA-GMS
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ
NAS: while He was still speaking, Judas,
KJV: while he yet spake, cometh Judas,
INT: yet of him as he is speaking comes up

Luke 8:49 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις
NAS: While He was still speaking, someone
KJV: While he yet spake, there cometh one
INT: still of him As yet was speaking comes one

Luke 22:47 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: yet spake, behold
INT: And yet of him as he was speaking behold a crowd

Luke 22:60 V-PPA-GMS
GRK: παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν
NAS: while he was still speaking, a rooster
KJV: while he yet spake, the cock crew.
INT: immediately while he was speaking of him crowed

John 1:37 V-PPA-GMS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν
NAS: heard him speak, and they followed
KJV: heard him speak, and they followed
INT: disciples him speaking and followed

John 8:30 V-PPA-GMS
GRK: Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν
NAS: As He spoke these things, many
KJV: As he spake these words, many
INT: These things of him as he spoke many believed

Acts 6:11 V-PPA-GMS
GRK: Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα
NAS: We have heard him speak blasphemous
KJV: him speak blasphemous
INT: We have heard him speaking words blasphemous

Acts 7:38 V-PPA-GMS
GRK: ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν
NAS: with the angel who was speaking to him on Mount
KJV: the angel which spake to him in
INT: angel who spoke to him in

Acts 10:44 V-PPA-GMS
GRK: Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου
NAS: was still speaking these
KJV: While Peter yet spake these words,
INT: Yet as is speaking Peter

Acts 14:9 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ Παύλου λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας
NAS: to Paul as he spoke, who,
KJV: Paul speak: who
INT: Paul speaking who having looked intently

Acts 22:9 V-PPA-GMS
GRK: ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι
NAS: the voice of the One who was speaking to me.
KJV: not the voice of him that spake to me.
INT: did hear of him speaking to me

2 Corinthians 13:3 V-PPA-GMS
GRK: ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦ ὃς
NAS: of the Christ who speaks in me, and who
KJV: a proof of Christ speaking in me,
INT: in me speaking of Christ who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
λαλιά — 2 Occ.
λαλιὰν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page