λατρεύοντας
Englishman's Concordance
λατρεύοντας (latreuontas) — 1 Occurrence

Hebrews 10:2 V-PPA-AMP
GRK: ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους
NAS: because the worshipers, having once
KJV: because that the worshippers once
INT: of sins those who serve once cleansed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page