λοιποῖς
Englishman's Concordance
λοιποῖς (loipois) — 8 Occurrences

Mark 16:13 Adj-DMP
GRK: ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις
NAS: and reported it to the others, but they did not believe
KJV: and told [it] unto the residue: neither
INT: told [it] to the rest neither them

Luke 8:10 Adj-DMP
GRK: τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς
NAS: of God, but to the rest [it is] in parables,
KJV: of God: but to others in parables;
INT: to however [the] rest in parables

Luke 24:9 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς λοιποῖς
NAS: to the eleven and to all the rest.
KJV: and to all the rest.
INT: to all the rest

Romans 1:13 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
NAS: as among the rest of the Gentiles.
KJV: even as among other Gentiles.
INT: among the other Gentiles

1 Corinthians 7:12 Adj-DMP
GRK: Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ
NAS: But to the rest I say, not the Lord,
KJV: But to the rest speak I,
INT: to the moreover rest say I

2 Corinthians 13:2 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν ὅτι
NAS: and to all the rest [as well], that if
KJV: and to all other, that, if
INT: and to the rest all that

Philippians 1:13 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν
NAS: praetorian guard and to everyone else,
KJV: and in all other [places];
INT: and to the rest all

Revelation 2:24 Adj-DMP
GRK: λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν
NAS: But I say to you, the rest who are in Thyatira,
KJV: I say, and unto the rest in Thyatira,
INT: I say to [the] rest who [are] in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page