μαθηταῖς
Englishman's Concordance
μαθηταῖς (mathētais) — 42 Occurrences

Matthew 9:10 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: with Jesus and His disciples.
KJV: and his disciples.
INT: and the disciples of him

Matthew 9:11 N-DMP
GRK: ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ
NAS: [this], they said to His disciples, Why
KJV: unto his disciples, Why
INT: said to disciples of him because of

Matthew 9:37 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ
NAS: He said to His disciples, The harvest
KJV: he unto his disciples, The harvest
INT: he says to the disciples of him The

Matthew 11:1 N-DMP
GRK: τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη
NAS: to His twelve disciples, He departed
KJV: twelve disciples, he departed
INT: twelve disciples his he departed

Matthew 14:19 N-DMP
GRK: ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους
NAS: He gave them to the disciples, and the disciples
KJV: the loaves to [his] disciples, and
INT: he gave to the disciples the loaves

Matthew 15:36 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ
NAS: them and started giving them to the disciples, and the disciples
KJV: to his disciples, and
INT: gave to disciples and [the]

Matthew 16:20 N-DMP
GRK: διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ
NAS: He warned the disciples that they should tell
KJV: his disciples that
INT: instructed he the disciples that to no one

Matthew 16:21 N-DMP
GRK: δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι
NAS: to show His disciples that He must
KJV: unto his disciples, how that
INT: to show to the disciples of him that

Matthew 16:24 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ
NAS: said to His disciples, If
KJV: unto his disciples, If any
INT: said to disciples of him If

Matthew 17:16 N-DMP
GRK: αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου καὶ
NAS: I brought him to Your disciples, and they could
KJV: him to thy disciples, and they could
INT: him to the disciples of you and

Matthew 19:23 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἀμὴν
NAS: said to His disciples, Truly
KJV: Jesus unto his disciples, Verily I say
INT: said to the disciples of him Truly

Matthew 23:1 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: to the crowds and to His disciples,
KJV: and to his disciples,
INT: and to disciples of him

Matthew 26:1 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: words, He said to His disciples,
KJV: he said unto his disciples,
INT: he said to the disciples of him

Matthew 26:26 N-DMP
GRK: δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε
NAS: [it] and gave [it] to the disciples, and said,
KJV: gave [it] to the disciples, and
INT: having given to the disciples [and] said Take

Matthew 26:36 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ
NAS: and said to His disciples, Sit
KJV: saith unto the disciples, Sit ye
INT: he says to the disciples Sit here

Matthew 28:7 N-DMP
GRK: εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι
NAS: and tell His disciples that He has risen
KJV: his disciples that
INT: say the disciples of him that

Matthew 28:8 N-DMP
GRK: ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: and ran to report it to His disciples.
KJV: to bring his disciples word.
INT: to tell [it] the disciples of him

Matthew 28:9 Noun-DMP
GRK: ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ
KJV: to tell his disciples, behold,
INT: to tell disciples of him also

Mark 2:15 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἦσαν
NAS: with Jesus and His disciples; for there were many
KJV: and his disciples: for there were
INT: and the disciples of him they having been

Mark 2:16 N-DMP
GRK: ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι
NAS: they said to His disciples, Why
KJV: unto his disciples, How
INT: said to disciples him Why [is it]

Mark 3:9 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: And He told His disciples that a boat
KJV: to his disciples, that
INT: he spoke to the disciples of him that

Mark 4:34 N-DMP
GRK: τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
NAS: privately to His own disciples.
KJV: all things to his disciples.
INT: to his own disciples he explained all things

Mark 6:41 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: and He kept giving [them] to the disciples to set before
KJV: [them] to his disciples to
INT: gave to the disciples of him that

Mark 8:6 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
NAS: them, and started giving them to His disciples to serve
KJV: gave to his disciples to set before
INT: gave to disciples of him that

Mark 8:34 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: the crowd with His disciples, and said
KJV: his disciples also, he said
INT: with the disciples of him he said

Mark 9:18 N-DMP
GRK: εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα
NAS: out. I told Your disciples to cast
KJV: to thy disciples that
INT: I spoke to the to disciples of you that

Mark 10:23 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς
NAS: said to His disciples, How
KJV: unto his disciples, How
INT: says the disciples of him How

Mark 14:32 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε
NAS: and He said to His disciples, Sit
KJV: to his disciples, Sit ye
INT: he says to disciples of him Sit

Mark 16:7 N-DMP
GRK: εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: tell His disciples and Peter,
KJV: tell his disciples and Peter
INT: say the disciples of him and

Luke 9:16 N-DMP
GRK: ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ
NAS: [them], and kept giving [them] to the disciples to set before
KJV: gave to the disciples to set before
INT: gave to the disciples to set before the

Luke 19:39 N-DMP
GRK: ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου
NAS: rebuke Your disciples.
KJV: rebuke thy disciples.
INT: rebuke the disciples of you

Luke 20:45 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
NAS: He said to the disciples,
KJV: he said unto his disciples,
INT: he said to disciples his

John 6:12 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε
NAS: He said to His disciples, Gather
KJV: unto his disciples, Gather up
INT: he says to disciples of him Gather together

John 6:22 N-DMP
GRK: συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ
NAS: had not entered with His disciples into the boat,
KJV: his disciples were entered,
INT: went with the disciples of him that

John 11:7 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς
NAS: He said to the disciples, Let us go
KJV: saith he to [his] disciples, Let us go
INT: he says to the disciples Let us go into

John 18:1 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν
NAS: words, He went forth with His disciples over
KJV: with his disciples over the brook
INT: with the disciples of him beyond

John 20:18 N-DMP
GRK: ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα
NAS: announcing to the disciples, I have seen
KJV: and told the disciples that
INT: bringing word to the disciples I have seen

John 21:1 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς
NAS: again to the disciples at the Sea
KJV: again to the disciples at
INT: Jesus to the disciples at the

John 21:14 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ
NAS: was manifested to the disciples, after He was raised
KJV: to his disciples, after that he was risen
INT: Jesus the disciples having been raised from among

Acts 9:26 N-DMP
GRK: κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς καὶ πάντες
NAS: to associate with the disciples; but they were all
KJV: to join himself to the disciples: but
INT: to join himself to the disciples and all

Acts 14:28 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς μαθηταῖς
NAS: a long time with the disciples.
KJV: time with the disciples.
INT: with the disciples

Acts 18:27 N-DMP
GRK: ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν
NAS: him and wrote to the disciples to welcome
KJV: exhorting the disciples to receive
INT: wrote to the disciples to welcome him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page