μετενόησαν
Englishman's Concordance
μετενόησαν (metenoēsan) — 9 Occurrences

Matthew 11:20 V-AIA-3P
GRK: ὅτι οὐ μετενόησαν
NAS: because they did not repent.
KJV: were done, because they repented not:
INT: because not they repented

Matthew 11:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ σποδῷ μετενόησαν
NAS: which occurred in you, they would have repented long ago
KJV: Sidon, they would have repented long ago
INT: and ashes they had repented

Matthew 12:41 V-AIA-3P
GRK: αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ
NAS: it because they repented at the preaching
KJV: because they repented at
INT: it for they repented at the

Luke 10:13 V-AIA-3P
GRK: σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν
NAS: occurred in you, they would have repented long ago,
KJV: a great while ago repented, sitting
INT: ashes sitting they had repented

Luke 11:32 V-AIA-3P
GRK: αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ
NAS: it, because they repented at the preaching
KJV: it: for they repented at the preaching
INT: it because they repented at the

Revelation 9:20 V-AIA-3P
GRK: ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: plagues, did not repent of the works
KJV: plagues yet repented not of
INT: these not even repented of the

Revelation 9:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: and they did not repent of their murders
KJV: Neither repented they of their
INT: And not they repented of the

Revelation 16:9 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ
NAS: plagues, and they did not repent so as to give
KJV: plagues: and they repented not to give
INT: and not did repent to give him

Revelation 16:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν
NAS: and their sores; and they did not repent of their deeds.
KJV: sores, and repented not of
INT: and not they did repent of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page