μετοικεσίας
Englishman's Concordance
μετοικεσίας (metoikesias) — 3 Occurrences

Matthew 1:11 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
NAS: at the time of the deportation to Babylon.
KJV: about the time they were carried away to Babylon:
INT: at [the time] of the deportation to Babylon

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ
NAS: from David to the deportation to Babylon,
KJV: until the carrying away into Babylon
INT: until the deportation to Babylon generations

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως
NAS: generations; and from the deportation to Babylon
KJV: from the carrying away into Babylon
INT: from the deportation to Babylon to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page