οἰκοδεσπότης
Englishman's Concordance
οἰκοδεσπότης (oikodespotēs) — 5 Occurrences

Matthew 21:33 N-NMS
GRK: Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν
NAS: parable. There was a landowner who
KJV: a certain householder, which
INT: A man there was a master of a house who planted

Matthew 24:43 N-NMS
GRK: ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
NAS: that if the head of the house had known
KJV: if the goodman of the house had known
INT: had known the master of the house in what time of night

Luke 12:39 N-NMS
GRK: ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ
NAS: that if the head of the house had known
KJV: if the goodman of the house had known
INT: had known the master of the house what hour

Luke 13:25 N-NMS
GRK: ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ
NAS: Once the head of the house gets
KJV: When once the master of the house is risen up,
INT: shall have risen up the master of the house and shall have shut

Luke 14:21 N-NMS
GRK: ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ
NAS: Then the head of the household became angry
KJV: Then the master of the house being angry
INT: having been angry the master of the house said to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page