οἰκοδομῆσθαι
Englishman's Concordance
οἰκοδομῆσθαι (oikodomēsthai) — 1 Occurrence

Luke 6:48 V-RNM/P
GRK: τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
NAS: it, because it had been well built.
INT: well had been built it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page