οἰκοδομεῖν
Englishman's Concordance
οἰκοδομεῖν (oikodomein) — 1 Occurrence

Luke 14:30 V-PNA
GRK: ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ
NAS: began to build and was not able
KJV: man began to build, and was
INT: man began to build and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page