οἰκοδομουμένη
Englishman's Concordance
οἰκοδομουμένη (oikodomoumenē) — 1 Occurrence

Acts 9:31 V-PPM/P-NFS
GRK: εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη
NAS: peace, being built up; and going
KJV: Samaria, and were edified; and
INT: had peace being built up and going on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page