οἰκοδομοῦντι
Englishman's Concordance
οἰκοδομοῦντι (oikodomounti) — 1 Occurrence

Luke 6:48 V-PPA-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς
NAS: he is like a man building a house, who
KJV: a man which built an house, and
INT: he is to a man building a house who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page