οἰκουμένῃ
Englishman's Concordance
οἰκουμένῃ (oikoumenē) — 3 Occurrences

Matthew 24:14 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον
NAS: in the whole world as a testimony
KJV: in all the world for a witness
INT: all the earth for a testimony

Luke 21:26 N-DFS
GRK: ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ αἱ γὰρ
NAS: of the things which are coming upon the world; for the powers
KJV: those things which are coming on the earth: for
INT: is coming on the earth indeed

Acts 19:27 N-NFS
GRK: καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται
NAS: of Asia and the world worship
KJV: Asia and the world worshippeth.
INT: and the world worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page