οἰκουμένην
Englishman's Concordance
οἰκουμένην (oikoumenēn) — 8 Occurrences

Luke 2:1 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν οἰκουμένην
NAS: of all the inhabited earth.
KJV: that all the world should be taxed.
INT: all the world

Acts 11:28 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο
NAS: over the world. And this
KJV: all the world: which
INT: all the world which came to pass

Acts 17:6 N-AFS
GRK: Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι
NAS: who have upset the world have come
KJV: that have turned the world upside down
INT: Those who the habitable world have set in confusion these

Acts 17:31 N-AFS
GRK: κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: judge the world in righteousness
KJV: judge the world in
INT: to judge the world in righteousness

Acts 24:5 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε
NAS: throughout the world, and a ringleader
KJV: throughout the world, and
INT: in the world a leader moreover

Hebrews 1:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει Καὶ
NAS: the firstborn into the world, He says,
KJV: into the world, he saith,
INT: into the world he says And

Hebrews 2:5 N-AFS
GRK: ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν
NAS: to angels the world to come,
KJV: put in subjection the world to come,
INT: did he subject the world which is to come

Revelation 12:9 N-AFS
GRK: πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη
NAS: the whole world; he was thrown
KJV: the whole world: he was cast out
INT: misleads the habitable [world] whole he was cast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page