παρακαλέσαι
Englishman's Concordance
παρακαλέσαι (parakalesai) — 6 Occurrences

Matthew 26:53 V-ANA
GRK: οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα
NAS: that I cannot appeal to My Father,
KJV: I cannot now pray to my Father,
INT: not I am able to call upon the Father

2 Corinthians 2:7 V-ANA
GRK: χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι μή πως
NAS: forgive and comfort [him], otherwise
KJV: [him], and comfort [him], lest
INT: should forgive and encourage lest perhaps

2 Corinthians 8:6 V-ANA
GRK: εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον
NAS: So we urged Titus
KJV: Insomuch that we desired Titus, that
INT: Accordingly exhort we Titus

2 Corinthians 9:5 V-ANA
GRK: οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: it necessary to urge the brethren
KJV: it necessary to exhort the brethren,
INT: therefore I esteeemed [it] to exhort the brothers

1 Thessalonians 3:2 V-ANA
GRK: ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς
NAS: to strengthen and encourage you as to your faith,
KJV: you, and to comfort you concerning
INT: you and to encourage concerning the

2 Thessalonians 2:17 V-AOA-3S
GRK: παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς
NAS: comfort and strengthen your hearts
KJV: Comfort your hearts,
INT: may he encourage your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παραιτοῦμαι — 1 Occ.
παρῃτημένον — 2 Occ.
παρῃτήσαντο — 1 Occ.
παρῃτοῦντο — 1 Occ.
παρακαθεσθεῖσα — 1 Occ.
παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page