παραγγείλῃς
Englishman's Concordance
παραγγείλῃς (parangeilēs) — 1 Occurrence

1 Timothy 1:3 V-ASA-2S
GRK: Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ
NAS: so that you may instruct certain men
KJV: that thou mightest charge some
INT: Macedonia that you might warn some not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page