παρελεύσονται
Englishman's Concordance
παρελεύσονται (pareleusontai) — 5 Occurrences

Mark 13:31 V-FIM-3P
GRK: ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ
NAS: and earth will pass away,
KJV: and earth shall pass away: but my
INT: the earth will pass away however

Mark 13:31 V-FIM-3P
GRK: οὐ μὴ παρελεύσονται
NAS: will pass away, but My words
KJV: shall not pass away.
INT: in no way not will pass away

Luke 21:33 V-FIM-3P
GRK: ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ
NAS: and earth will pass away,
KJV: and earth shall pass away: but my
INT: the earth will pass away moreover

Luke 21:33 V-FIM-3P
GRK: οὐ μὴ παρελεύσονται
NAS: will pass away, but My words
KJV: shall not pass away.
INT: no not will pass away

2 Peter 3:10 V-FIM-3P
GRK: οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται στοιχεῖα δὲ
NAS: the heavens will pass away with a roar
KJV: the heavens shall pass away with a great noise,
INT: heavens with rushing noise will pass away elements moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page