πέπεισμαι
Englishman's Concordance
πέπεισμαι (pepeismai) — 5 Occurrences

Romans 8:38 V-RIM/P-1S
GRK: πέπεισμαι γὰρ ὅτι
NAS: For I am convinced that neither death,
KJV: For I am persuaded, that neither
INT: I am persuaded indeed that

Romans 14:14 V-RIM/P-1S
GRK: οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ
NAS: I know and am convinced in the Lord
KJV: I know, and am persuaded by the Lord
INT: I know and am persuaded in [the] Lord

Romans 15:14 V-RIM/P-1S
GRK: Πέπεισμαι δέ ἀδελφοί
NAS: also am convinced that you yourselves
KJV: myself also am persuaded of you,
INT: I am persuaded moreover brothers

2 Timothy 1:5 V-RIM/P-1S
GRK: σου Εὐνίκῃ πέπεισμαι δὲ ὅτι
NAS: Eunice, and I am sure that [it is] in you as well.
KJV: Eunice; and I am persuaded that in
INT: of you Eunice I am persuaded moreover that

2 Timothy 1:12 V-RIM/P-1S
GRK: πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός
NAS: I have believed and I am convinced that He is able
KJV: and am persuaded that
INT: I have believed and am persuaded that able

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3982
53 Occurrences


ἔπεισαν — 1 Occ.
ἐπείσθησαν — 2 Occ.
ἔπειθέν — 1 Occ.
ἐπείθετο — 1 Occ.
ἔπειθον — 1 Occ.
ἐπείθοντο — 3 Occ.
ἐπεποίθει — 1 Occ.
πείσαντες — 2 Occ.
πείσας — 1 Occ.
πείσομεν — 2 Occ.
πεισθῇς — 1 Occ.
πεισθήσονται — 1 Occ.
πείθεις — 1 Occ.
πείθεσθαι — 2 Occ.
Πείθεσθε — 1 Occ.
πείθω — 1 Occ.
πείθων — 2 Occ.
πείθομαι — 1 Occ.
πείθομεν — 1 Occ.
πειθομένοις — 1 Occ.
πειθομένου — 1 Occ.
πειθόμεθα — 1 Occ.
πέπεισμαι — 5 Occ.
πεπεισμένος — 1 Occ.
Πεπείσμεθα — 1 Occ.
πέποιθα — 2 Occ.
πεποίθαμεν — 1 Occ.
πέποιθάς — 1 Occ.
πέποιθεν — 2 Occ.
πεποιθέναι — 1 Occ.
πεποιθὼς — 5 Occ.
πεποιθότας — 3 Occ.
πεποιθότες — 2 Occ.
Additional Entries
πείθεις — 1 Occ.
πείθεσθαι — 2 Occ.
Πείθεσθε — 1 Occ.
πείθω — 1 Occ.
πείθων — 2 Occ.
πείθομαι — 1 Occ.
πείθομεν — 1 Occ.
πειθομένοις — 1 Occ.
πειθομένου — 1 Occ.
πειθόμεθα — 1 Occ.
πεπεισμένος — 1 Occ.
Πεπείσμεθα — 1 Occ.
πέποιθα — 2 Occ.
πεποίθαμεν — 1 Occ.
πέποιθάς — 1 Occ.
πέποιθεν — 2 Occ.
πεποιθέναι — 1 Occ.
πεποιθὼς — 5 Occ.
πεποιθότας — 3 Occ.
πεποιθότες — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page