περισσευθήσεται
Englishman's Concordance
περισσευθήσεται (perisseuthēsetai) — 2 Occurrences

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ
NAS: to him [more] shall be given, and he will have an abundance; but whoever
KJV: and he shall have more abundance: but
INT: to him and he will be in abundance whoever moreover

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται τοῦ δὲ
NAS: [more] shall be given, and he will have an abundance; but from the one who does not have,
KJV: and he shall have abundance: but
INT: will be given and [he] will have in abundance moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page