φανερωθήσεσθε
Englishman's Concordance
φανερωθήσεσθε (phanerōthēsesthe) — 1 Occurrence

Colossians 3:4 V-FIP-2P
GRK: σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
NAS: you also will be revealed with Him in glory.
KJV: ye also appear with him
INT: with him will appear in glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page