φανερωθέντος
Englishman's Concordance
φανερωθέντος (phanerōthentos) — 3 Occurrences

Romans 16:26 V-APP-GMS
GRK: φανερωθέντος δὲ νῦν
NAS: but now is manifested, and by the Scriptures
KJV: But now is made manifest, and by
INT: having been made manifest moreover now

1 Peter 1:20 V-APP-GMS
GRK: καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ'
NAS: of the world, but has appeared in these
KJV: but was manifest in
INT: [the] foundation of [the] world having been revealed however at

1 Peter 5:4 V-APP-GMS
GRK: καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος
NAS: And when the Chief Shepherd appears, you will receive
KJV: when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive
INT: And having been revealed the chief shepherd

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page