πωλοῦντας
Englishman's Concordance
πωλοῦντας (pōlountas) — 5 Occurrences

Matthew 21:12 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας
NAS: who were buying and selling in the temple,
KJV: cast out all them that sold and bought
INT: all those selling and buying

Matthew 25:9 V-PPA-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε
NAS: instead to the dealers and buy
KJV: rather to them that sell, and buy
INT: to those who sell and buy

Mark 11:15 V-PPA-AMP
GRK: ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς
NAS: who were buying and selling in the temple,
KJV: to cast out them that sold and
INT: to cast out those selling and those

Luke 19:45 V-PPA-AMP
GRK: ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: to drive out those who were selling,
KJV: to cast out them that sold therein,
INT: to cast out those selling

John 2:14 V-PPA-AMP
GRK: ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ
NAS: those who were selling oxen
KJV: in the temple those that sold oxen and
INT: temple those who sold oxen and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page