ποιεῖς
Englishman's Concordance
ποιεῖς (poieis) — 13 Occurrences

Matthew 21:23 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς
NAS: authority are You doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things do you and who

Mark 11:28 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς
NAS: authority are You doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things do you or who

Luke 20:2 V-PIA-2S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς
NAS: authority You are doing these things,
KJV: authority doest thou these things?
INT: authority these things you do or who

John 2:18 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ταῦτα ποιεῖς
NAS: do You show us as your authority for doing these things?
KJV: seeing that thou doest these things?
INT: that these things you do

John 3:2 V-PIA-2S
GRK: ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ
NAS: these signs that You do unless God
KJV: that thou doest, except God
INT: which you do if not

John 6:30 V-PIA-2S
GRK: Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον
NAS: then do You do for a sign,
KJV: What sign shewest thou then,
INT: What then do you sign

John 7:3 V-PIA-2S
GRK: ἔργα ἃ ποιεῖς
NAS: Your works which You are doing.
KJV: that thou doest.
INT: works which you do

John 7:4 V-PIA-2S
GRK: εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν
NAS: If You do these things,
KJV: If thou do these things,
INT: If these things you do show yourself

John 8:53 V-PIA-2S
GRK: τίνα σεαυτὸν ποιεῖς
NAS: whom do You make Yourself
KJV: are dead: whom makest thou thyself?
INT: whom yourself make you

John 10:33 V-PIA-2S
GRK: ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν
NAS: a man, make Yourself
KJV: being a man, makest thyself God.
INT: a man being make yourself God

John 13:27 V-PIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
NAS: to him, What you do, do
KJV: unto him, That thou doest, do quickly.
INT: Jesus What you do do quickly

James 2:19 V-PIA-2S
GRK: ἔστιν καλῶς ποιεῖς καὶ τὰ
NAS: is one. You do well;
KJV: one God; thou doest well: the devils
INT: is Well you do even the

3 John 1:5 V-PIA-2S
GRK: Ἀγαπητέ πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν
NAS: Beloved, you are acting faithfully
KJV: Beloved, thou doest faithfully
INT: Beloved faithfully you do whatever if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page