πρωτοκλισίας
Englishman's Concordance
πρωτοκλισίας (prōtoklisias) — 3 Occurrences

Mark 12:39 N-AFP
GRK: συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
NAS: in the synagogues and places of honor at banquets,
KJV: and the uppermost rooms at
INT: synagogues and first places at the

Luke 14:7 N-AFP
GRK: πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων
NAS: they had been picking out the places of honor [at the table], saying
KJV: they chose out the chief rooms; saying
INT: how the first places they were choosing out saying

Luke 20:46 N-AFP
GRK: συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
NAS: in the synagogues and places of honor at banquets,
KJV: and the chief rooms at
INT: synagogues and first places in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page