σεσαλευμένον
Englishman's Concordance
σεσαλευμένον (sesaleumenon) — 1 Occurrence

Luke 6:38 V-RPM/P-ANS
GRK: καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν
NAS: pressed down, shaken together, [and] running over.
KJV: and shaken together, and
INT: good pressed down shaken together running over will they give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page