σκανδαλίζονται
Englishman's Concordance
σκανδαλίζονται (skandalizontai) — 1 Occurrence

Mark 4:17 V-PIM/P-3P
GRK: λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
NAS: immediately they fall away.
KJV: immediately they are offended.
INT: word immediately they fall away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page