συλλαμβάνου
Englishman's Concordance
συλλαμβάνου (syllambanou) — 1 Occurrence

Philippians 4:3 V-PMM-2S
GRK: γνήσιε σύζυγε συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες
NAS: I ask you also to help these women
KJV: yokefellow, help those women
INT: true yoke-fellow help these [women] who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page