συνήχθησαν
Englishman's Concordance
συνήχθησαν (synēchthēsan) — 9 Occurrences

Matthew 13:2 V-AIP-3P
GRK: καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν
NAS: crowds gathered to Him, so
KJV: multitudes were gathered together unto
INT: And were gathered together to him

Matthew 22:34 V-AIP-3P
GRK: τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
NAS: the Sadducees, they gathered themselves together.
KJV: to silence, they were gathered together.
INT: the Sadducees were gathered together the

Matthew 26:3 V-AIP-3P
GRK: Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: of the people were gathered together in the court
KJV: Then assembled together the chief priests,
INT: Then were gathered together the chief priests

Matthew 26:57 V-AIP-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν
NAS: and the elders were gathered together.
KJV: and the elders were assembled.
INT: the elders were assembled

Matthew 27:62 V-AIP-3P
GRK: τὴν παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees gathered together with Pilate,
KJV: Pharisees came together unto
INT: the preparation were gathered together the chief priests

Mark 2:2 V-AIP-3P
GRK: καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε
NAS: And many were gathered together, so
KJV: many were gathered together, insomuch that
INT: and were gathered together many so that

Acts 4:26 V-AIP-3P
GRK: οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
NAS: AND THE RULERS WERE GATHERED TOGETHER
KJV: the rulers were gathered together
INT: the rulers were gathered together

Acts 4:27 V-AIP-3P
GRK: συνήχθησαν γὰρ ἐπ'
NAS: city there were gathered together against
KJV: of Israel, were gathered together,
INT: were gathered together indeed truly

Acts 15:6 V-AIP-3P
GRK: Συνήχθησάν τε οἱ
NAS: and the elders came together to look
KJV: elders came together for to consider
INT: Were gathered together moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page