συνεληλύθεισαν
Englishman's Concordance
συνεληλύθεισαν (synelēlytheisan) — 1 Occurrence

Acts 19:32 V-LIA-3P
GRK: τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
NAS: reason they had come together.
KJV: not wherefore they were come together.
INT: for what cause they had come together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page