συνιστανόντων
Englishman's Concordance
συνιστανόντων (synistanontōn) — 1 Occurrence

2 Corinthians 10:12 V-PPA-GMP
GRK: τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ
NAS: of those who commend themselves;
KJV: with some that commend themselves: but
INT: who themselves commend but these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page