συνκοινωνὸς
Englishman's Concordance
συνκοινωνὸς (synkoinōnos) — 3 Occurrences

Romans 11:17 Adj-NMS
GRK: αὐτοῖς καὶ συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης
NAS: them and became partaker with them of the rich
KJV: with them partakest of the root and
INT: them and a fellow-partaker of the root

1 Corinthians 9:23 Adj-NMS
GRK: εὐαγγέλιον ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι
NAS: that I may become a fellow partaker of it.
KJV: partaker thereof with [you].
INT: gospel that a fellow-partaker with it I might be

Revelation 1:9 Adj-NMS
GRK: ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ
NAS: your brother and fellow partaker in the tribulation
KJV: brother, and companion in tribulation,
INT: of you also fellow-partaker in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page