ταπεινοφροσύνῃ
Englishman's Concordance
ταπεινοφροσύνῃ (tapeinophrosynē) — 3 Occurrences

Philippians 2:3 N-DFS
GRK: ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι
NAS: empty conceit, but with humility of mind regard
KJV: but in lowliness of mind let
INT: but in humility one another esteeming

Colossians 2:18 N-DFS
GRK: θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ
NAS: by delighting in self-abasement and the worship
KJV: a voluntary humility and
INT: doing [his] will in humility and worship

Colossians 2:23 N-DFS
GRK: ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ
NAS: in self-made religion and self-abasement and severe treatment
KJV: and humility, and
INT: voluntary worship and humility and unsparing treatment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page