θέλοντές
Englishman's Concordance
θέλοντές (thelontes) — 7 Occurrences

Luke 8:20 V-PPA-NMP
GRK: ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε
NAS: outside, wishing to see
KJV: stand without, desiring to see thee.
INT: outside to see wishing you

Luke 16:26 V-PPA-NMP
GRK: ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν
NAS: that those who wish to come over
KJV: so that they which would pass
INT: so that they who desire to pass from here

Galatians 1:7 V-PPA-NMP
GRK: ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ
NAS: who are disturbing you and want to distort
KJV: you, and would pervert the gospel
INT: you and desire to pervert the

Galatians 4:21 V-PPA-NMP
GRK: ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι τὸν
NAS: Tell me, you who want to be under law,
KJV: Tell me, ye that desire to be under
INT: under law wish to be the

1 Timothy 1:7 V-PPA-NMP
GRK: θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι
NAS: wanting to be teachers of the Law,
KJV: Desiring to be teachers of the law;
INT: wishing to be law-teachers

2 Timothy 3:12 V-PPA-NMP
GRK: δὲ οἱ θέλοντες ζῇν εὐσεβῶς
NAS: Indeed, all who desire to live godly
KJV: and all that will live godly
INT: indeed who wish to live godly

Hebrews 13:18 V-PPA-NMP
GRK: πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
NAS: conscience, desiring to conduct
KJV: all things willing to live
INT: all things well wishing to conduct ourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page