θυσιαστηρίου
Englishman's Concordance
θυσιαστηρίου (thysiastēriou) — 11 Occurrences

Matthew 5:24 N-GNS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε
NAS: there before the altar and go; first
KJV: gift before the altar, and go thy way;
INT: before the altar and go away

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: between the temple and the altar.
KJV: the temple and the altar.
INT: and the altar

Luke 1:11 N-GNS
GRK: δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος
NAS: to the right of the altar of incense.
KJV: the right side of the altar of incense.
INT: [the] right of the altar of the incense

Luke 11:51 N-GNS
GRK: μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ
NAS: between the altar and the house
KJV: between the altar and
INT: between the altar and the

1 Corinthians 10:18 N-GNS
GRK: κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν
NAS: the sacrifices sharers in the altar?
KJV: partakers of the altar?
INT: fellow-partakers with the altar are

Revelation 6:9 N-GNS
GRK: ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς
NAS: underneath the altar the souls
KJV: under the altar the souls
INT: under the altar the souls

Revelation 8:3 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν
NAS: and stood at the altar, holding
KJV: stood at the altar, having a golden
INT: at the altar having a altar of incense

Revelation 8:5 N-GNS
GRK: πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν
NAS: it with the fire of the altar, and threw
KJV: with fire of the altar, and cast
INT: fire of the altar and cast [it]

Revelation 9:13 N-GNS
GRK: κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ
NAS: of the golden altar which is before
KJV: of the golden altar which
INT: horns of the altar golden

Revelation 14:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου ὁ ἔχων
NAS: came out from the altar; and he called
KJV: out from the altar, which had
INT: out of the altar having

Revelation 16:7 N-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος Ναί
NAS: And I heard the altar saying, Yes,
KJV: another out of the altar say, Even so,
INT: I heard the altar saying Yes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page