τινῶν
Englishman's Concordance
τινῶν (tinōn) — 10 Occurrences

Luke 9:7 IPro-GMP
GRK: λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάννης
NAS: it was said by some that John
KJV: that it was said of some, that John
INT: it was said by some John

Luke 9:8 IPro-GMP
GRK: ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι
NAS: and by some that Elijah had appeared,
KJV: And of some, that Elias
INT: by some also that

Luke 21:5 IPro-GMP
GRK: Καί τινων λεγόντων περὶ
NAS: And while some were talking about
KJV: And as some spake of
INT: And as some were speaking about

John 20:23 IPro-GMP
GRK: ἄν τινων ἀφῆτε τὰς
NAS: the sins of any, [their sins] have been forgiven
KJV: Whose soever sins
INT: anyhow of any you might forgive the

John 20:23 IPro-GMP
GRK: αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
NAS: you retain the [sins] of any, they have been retained.
KJV: unto them; [and] whose soever
INT: to them anyhow any you might retain they have been retained

Acts 24:1 IPro-GMP
GRK: μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος
NAS: came down with some elders,
KJV: and [with] a certain orator
INT: with elders some and an orator

Acts 25:13 IPro-GFP
GRK: δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ
NAS: Now when several days had elapsed,
KJV: And after certain days king
INT: moreover having passed some Agrippa the

Acts 27:44 IPro-GNP
GRK: δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ
NAS: and others on various things from the ship.
INT: moreover on some things of the from

1 Timothy 5:24 IPro-GMP
GRK: Τινῶν ἀνθρώπων αἱ
NAS: The sins of some men
KJV: Some men's sins
INT: Of some men the

2 Timothy 2:18 IPro-GMP
GRK: ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν
NAS: and they upset the faith of some.
KJV: overthrow the faith of some.
INT: are overthrowing the of some faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page