τοιοῦτον
Englishman's Concordance
τοιοῦτον (toiouton) — 6 Occurrences

Acts 22:22 DPro-AMS
GRK: γῆς τὸν τοιοῦτον οὐ γὰρ
NAS: Away with such a fellow from the earth,
KJV: Away with such a [fellow] from
INT: earth the such not indeed

1 Corinthians 5:5 DPro-AMS
GRK: παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ
NAS: [I have decided] to deliver such a one to Satan
KJV: To deliver such an one unto Satan for
INT: to deliver such a one to Satan

2 Corinthians 12:2 DPro-AMS
GRK: ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου
NAS: knows-- such a man was caught
KJV: God knoweth;) such an one caught up to
INT: having been caught up such a one to [the] third

2 Corinthians 12:3 DPro-AMS
GRK: οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε
NAS: And I know how such a man-- whether
KJV: And I knew such a man, (whether
INT: I know such a man whether

Galatians 6:1 DPro-AMS
GRK: καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι
NAS: restore such a one in a spirit
KJV: restore such an one in
INT: restore the such a one in a spirit

Hebrews 8:1 DPro-AMS
GRK: τοῖς λεγομένοις τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα
NAS: [is this]: we have such a high priest,
KJV: We have such an high priest,
INT: the things being spoken of [is] such we have a high priest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page