ὑπέστρεψεν
Englishman's Concordance
ὑπέστρεψεν (hypestrepsen) — 6 Occurrences

Luke 1:56 V-AIA-3S
GRK: τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν
NAS: months, and [then] returned to her home.
KJV: months, and returned to her own
INT: three and returned to the

Luke 4:1 V-AIA-3S
GRK: πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ
NAS: Spirit, returned from the Jordan
KJV: Ghost returned from
INT: of [the] Spirit Holy returned from the

Luke 4:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus returned to Galilee
KJV: And Jesus returned in the power
INT: And returned Jesus

Luke 8:37 V-AIA-3S
GRK: εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
NAS: and He got into a boat and returned.
KJV: the ship, and returned back again.
INT: into the boat returned

Luke 17:15 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ἰάθη ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς
NAS: that he had been healed, turned back, glorifying
KJV: he was healed, turned back, and with
INT: that he was healed turned back with a voice

Acts 13:13 V-AIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: left them and returned to Jerusalem.
KJV: from them returned to Jerusalem.
INT: from them returned to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page